เรียน ผู้ใช้บริการเว็บไซต์

ตั้งแต่ 25 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป จะทำการยกเลิกช่องทางเข้าสู่เว็บไซต์สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยทาง http://www.lca.or.th
ท่านสามารถดูข้อมูลในเว็บไซต์ได้โดยตรงที่ http://www.thailca.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โทร 0-2229-2165 หรืออีเมล Thai_Listed_Companies_Association@lca.or.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ทีมงานเว็บไซต์